Danh Ngôn

“NGƯỜI DÂN LÝ TƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ TOÀN TRỊ”
(THE IDEAL SUBJECT OF TOTALITARIAN RULE)
Người dân lý tưởng của chế độ toàn trị không phải là đảng viên Quốc xã hay đảng viên Cộng sản kiên định lập trường, mà là những người đối với họ, sự phân biệt giữa sự thật và hư cấu (tức là thực tế trải nghiệm) và sự phân biệt giữa đúng và sai (tức là các chuẩn mực tư duy) không còn tồn tại.
The ideal subject of totalitarian rule is not the convinced Nazi or the convinced Communist, but people for whom the distinction between fact and fiction (i.e., the reality of experience) and the distinction between true and false (i.e., the standards of thought) no longer exist.

“BÀN VỀ SỰ THẬT THAY THẾ” (ON ALTERNATE FACTS)
Trước khi các nhà lãnh đạo quần chúng nắm được quyền lực để khuôn nắn thực tế cho phù hợp với những lời dối trá của họ, luận điệu tuyên truyền của họ được đánh dấu bằng sự khinh miệt cực độ đối với những sự thật như vậy, vì theo ý kiến của họ, sự thật phụ thuộc hoàn toàn vào sức mạnh của con người có thể ngụy tạo ra nó.
Before mass leaders seize the power to fit reality to their lies, their propaganda is marked by its extreme contempt for facts as such, for in their opinion fact depends entirely on the power of man who can fabricate it.

Hai câu trên đều của Hannah Arendt (1906-1975), Triết gia Mỹ gốc Do Thái-Đức. “The Origins of Totalitarianism”, xuất bản năm 1951. Được trích dẫn bởi Scroll Staff (December 04, 2017) trong “Ideas in literature: Ten things Hannah Arendt said that are eerily relevant in today’s political times.” In: Scroll.in. Archived from the original on October 1, 2019.

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chở Con Ra Chợ

 

 

Hình-Người mẹ trẻ chở con ra chợ

 

Trần Mộng Tú

 

Trên chiếc xe đạp này

Mẹ chở con ra chợ

Con nằm giữa chậu nhựa

Hai đầu hai sọt rau

Tóc mẹ còn xanh màu

Má con thơm mùi sữa

 

Chốc nữa khi tới chợ

Mẹ mang rau ra mời

Bán mua người qua lại

Cúi nhìn con mỉm cười

 

Mẹ xếp từng mớ rau

Như xếp đời lam lũ

Đem con bày ở giữa

Con như cọng rau non

 

Mỗi ngày một phiên chợ

Con dần dần lớn lên

Bán mua con làm quen

Mẹ hiểu đời hơn thiệt

 

Con mỗi ngày khôn lớn

Mẹ một ngày một già

Góc chợ đời lem luốc

Mẹ lầm lũi vượt qua

 

Rổ rau rồi cũng hết

Con rồi xa tầm tay

Chiếc xe đời mòn bánh

Con có nhớ vòng quay.

 

Ngày của Mẹ 5/14/2017

tmt